Икономика

Уругвай е една от сравнително развитите страни в Латинска Америка. Промишлеността е представена главно от предприятия за преработване на селскостопански суровини. Основни отрасли са хранително-вкусова, нефтопреработваща, химическа, текстилна, шивашка, кожарска, металообработваща промишленост. От ВЕЦ се получават 96 % от електроенергията. Селското стопанство напълно обезпечава страната с основните хранителни продукти. Селскостопанските земи заемат 98 % от територията на Уругвай, като от тях 78,5 % са пасища и 8,4 % са обработваеми земи. Основен отрасъл – пасищното животновъдство, екстензивно, с направление за месо и кожи. Отглежда се едър рогат добитък (10,6 млн. глави), овце (2 млн). Уругвай е един от най-големите производители и износители на вълна, месо и кожи. Основни селскостопански култури са пшеница, царевица, ориз, плодове и цитруси, захарна тръстика, слънчоглед.

Основни икономически показатели

Брутен вътрешен продукт (БВП) – 32.2 милиарда $ (2008)
БВП на глава от населението – 9 845 $ (2008)
Ръст на БВП – 8.9% (2008)
Инфлация – 9.16% (2008)
Външен дълг – 13.6 милиарда $ (2005)
Внос – 5.47 милиарда $ (2007)
Износ – 4.54 милиарда $ (2007)